Ture wedding record|Sharon&Reza|Pino Huang皮諾黃婚禮紀實

|婚禮紀實|
a3

那是一種聽起來像是電視劇上才看得到的海外經歷,
卻不時得出現在拍攝上的婚禮新人生命中,
一段又一段的飄洋過海,
一次又一次的篇章,

因為疫情,
他們暫時歇腳在這塊土地,
也在這築起了巢,
婚禮雖然簡單,
但蘊藏在裡頭的感情卻厚實;

就是這樣的婚禮,
讓人看到退去華麗的點綴,
珍惜的是能被親友圍繞擁抱的一刻,
讓我不斷在這路上想追尋的目標有新體悟。

Photo by Pino Huang
Assistant Simon Tasi
Venue 樂埔町 Leputing

婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-4 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-8 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-9 網站排版_01 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-2 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-24 網站排版_02 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-32 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-55 網站排版_03 網站排版_04 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-56 網站排版_05 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-66 網站排版_06 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-79 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-73 網站排版_07 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-91 網站排版_08 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-95 網站排版_09 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-99 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-104 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-110 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-119 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-120 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-123 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-126 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-127 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-134 網站排版_10 網站排版_12 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-139 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-140 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-143 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-153 網站排版_11 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-159 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-161 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-167 網站排版_13 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-171 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-172 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-175 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-177 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-178 網站排版_14 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-189 網站排版_15 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-200 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-204 網站排版_16 網站排版_17 網站排版_18 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-218 網站排版_19 網站排版_20 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-232 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-233 網站排版_21 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-237 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-239 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-243 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-247 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-248 網站排版_22 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-252 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-256 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-258 網站排版_23 網站排版_24 網站排版_25 網站排版_26 網站排版_27 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-301 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-306 網站排版_28 網站排版_29 網站排版_30 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-344 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-376 網站排版_31 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-384 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-402 網站排版_32 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-403 網站排版_33 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-424 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-433 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-435 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-438 網站排版_34 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-444 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-447 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-454 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-450 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-459 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-464 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-467 網站排版_35 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-471 網站排版_36 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-475 網站排版_37 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-476 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-478 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-483 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-488 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-494 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-497 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-500 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-505 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-513 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-514 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-516 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-517 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-523 網站排版_38 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-527 網站排版_39 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-528 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-529 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-535 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-542 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-544 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-557 網站排版_40 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-564 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-569 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-571 網站排版_41 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-578 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-579 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-587 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-589 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-596 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-598 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-600 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-602 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-607 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-608 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-618 網站排版_42 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-629 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-634 網站排版_43 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-650 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-659 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-662 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-673 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-675 網站排版_44 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-678 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-681 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-684 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-687 婚禮紀實|Sharon&Reza-皮諾黃-492

b1