Wedding Record|Lily&Linus|皮諾黃婚禮紀實

|婚禮紀實|
a3很喜歡能與你們的觀念這樣契合,
在婚禮的會議上能討論出雙方對於婚禮的本質是如此的貼近,
更喜歡你們以“文字”還有“語言”來當成整場婚禮的主要靈魂,
一字一句地說出對於圍繞在自己身邊的愛,
一筆一畫得把這輩子以來所得到的全部記錄下來,
我被感動著按下快門,
所有人被你們的真誠感染,
即使是在籠罩全世界的疫情下,
這場婚禮有了自己被記錄下來的意義,
因為攝影所以能認識到你們,
是一件幸運的事,
希望在不久的將來可以一起踏上說好的旅程。

Photo by Pino Huang

婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-1 網站排版_02 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-17 網站排版_03 網站排版_01 網站排版_04婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-39 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-41 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-26婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-44 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-45 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-46 網站排版_05 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-55 網站排版_07 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-78 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-74 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-61 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-87 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-85 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-104 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-110 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-118 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-125 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-126 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-129 網站排版_08 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-134 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-135 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-138 網站排版_09 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-150 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-155 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-156 網站排版_10 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-161 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-171 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-184 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-205 網站排版_11 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-198 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-211 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-220 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-215 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-222 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-223 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-227 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-234 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-229 網站排版_12 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-235 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-240 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-242 網站排版_13 網站排版_14 網站排版_15 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-249 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-254 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-255 網站排版_16 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-258 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-270 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-272 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-276 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-277 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-278 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-282 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-283 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-286 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-289 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-294 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-295 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-298 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-303 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-304 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-312 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-314 網站排版_17 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-330 網站排版_19 網站排版_18 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-353 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-336 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-338 網站排版_20 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-356 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-358 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-360 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-344 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-369 網站排版_21 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-380 網站排版_22 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-400 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-403 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-411 網站排版_23 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-382 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-388 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-391 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-397 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-420 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-446 網站排版_24 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-451 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-454 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-457 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-458 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-462 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-465 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-468 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-469 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-470 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-372 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-473 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-480 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-481網站排版_25 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-489 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-492 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-497 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-501 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-504 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-508 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-509 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-511 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-515 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-517 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-518 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-523 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-528 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-531 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-532 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-535 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-538 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-544 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-548 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-552 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-554 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-555 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-569 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-577 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-590 網站排版_26 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-599 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-602 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-608 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-611 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-613 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-618 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-621 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-622 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-623 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-627 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-629 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-634 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-637 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-642 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-643 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-653 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-654 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-660 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-667 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-680 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-683 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-684 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-688 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-692 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-696 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-705 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-710 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-730 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-738 網站排版_27 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-739 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-762 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-772 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-798 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-800 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-817 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-821 網站排版_28 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-825 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-827 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-843 婚禮紀實|Lily&Linus-皮諾黃-819


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pinohuan/public_html/wp-includes/functions.php on line 3385